Supplies:
KPertiet - Burlap Essentials Papers
KPertiet - Classic Cardstock Finest
KPertiet - Watery Spots No. 7
KPertiet - In-line Alpha No. 1 (recolored)
KPertiet - Ledger Grids Overlay No. 1