What a fun template! Thanks, Katie.


I love that Jase's coaches make sportmanship
a big part of the game.


KPertiet_TemplateInspiration041313
KPertiet_ColorStudyYellow-5
KPertiet_EmailInspiration100111-3
KPertiet_WinterPeonySolids-1
lynng-webapril2
KPertiet_HomeRunWordARt-3
ForeverJoy_Be_arrow_chip_brown
ArtWHSE_BaseballBrushesProductPREV
KPertiet_HiddenMeadow_ChipStickers2
KPertiet_HiddenMeadow_ChipStickers10
KPertiet_AlandiaRancheros_MetalStars-1
Fonts - Stencil Std., Lobster 1.4 & Minion Pro