KPertiet Towel Off Paper No. 1
LynnG Worn Strips 6
KPertiet Art Class Frames No. 5
KPErtiet Alandia Tropics Stamped Stitch
KPertiet Pelican Park flip flops
KPertiet Around Words Frames summer
KPertiet Stamped Stiches No 11
KPertiet Journaling Strip Masks